Információk

Általános szerződési feltételek

A Startlak.hu (üzemelteti: Adoist Média Kft., székhely: 6900 Makó, Tulipán u. 12., Adószám: 26781466-2-06, Cégjegyzékszám: 06-09-025378, továbbiakban: Szolgáltató) hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető), illetve valamennyi Felhasználója részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.startlak.hu oldalon (továbbiakban: Weboldal) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre, megrendelésre (továbbiakban: Hirdetési szerződés) irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

A Weboldal használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott ÁSZF-et. A Weboldalt minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Módosítás esetén rendszerüzenet küldésére jogosult (de nem köteles).

Fogalom-meghatározások:

Felhasználó: természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt, az általa nyújtott szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Hirdető egyben Felhasználó is.

Hirdető: olyan természetes, vagy jogi személy Felhasználó, aki saját érdekében, megbízás nélkül, saját tulajdonában levő ingatlant hirdet (magánszemély Hirdető), vagy harmadik személy megbízása alapján, annak érdekében, a harmadik személy tulajdonát képező ingatlant hirdet (céges Hirdető), és akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé.

A Weboldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet.

A szolgáltatás tárgya, tartalma

Szolgáltató üzemelteti a www.startlak.hu weboldalt, melynek keretében hirdetési helyet biztosít a Hirdetők részére használt és új ingatlanjaik és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére a www.startlak.hu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Szolgáltató által ingyenesen biztosított internetes adminisztrációs felület használatával a Hirdető helyezi el ingatlanhirdetéseit. Szolgáltató a Felhasználó számára lehetőséget biztosít arra, hogy a Weboldal felületére az általa értékesíteni kívánt ingatlan adatait, fényképeit feltöltse, megadja azokat a paramétereket, amelyeknek megfelelő ingatlant keres a hirdetésfigyelő szolgáltatás keretében, a hirdetett ingatlanokra érdeklődést küldjön.

A Hirdető által elhelyezett képeket Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

A Weboldal megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A Weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett érhetőek el. A Weboldalon történő minden regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.

Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, az annak részét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott oldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Weboldalon elhelyezett hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

Szerződő Felek a közöttük létrejött írásbeli hirdetési szerződésben határozzák meg a hirdetési szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a hirdetési díj megfizetését, az Üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételeit, valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít.

Szolgáltatás igénybevétele

Magánszemély Hirdető regisztrációt követően 1 darab ingyenes ingatlanhirdetést jogosult elhelyezni a Weboldalon. Céges Hirdetőknek korlátlan számú ingatlanhirdetés elhelyezésére van lehetőségük.

A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.

Szolgáltató a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva igénybe vevő fejezi be a regisztrációt. Sikeres regisztráció esetén Szolgáltató haladéktalanul biztosítja az 1 db hirdetés elhelyezésének lehetőségét. Amennyiben erre a visszaigazolásra (adminisztrációs felületének megjelenése) a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

A hirdetést a Szolgáltató a hirdetési szándék megerősítésére szolgáló aktiváló link Hirdető által történő használatát követően a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 48 órán belül közzéteszi és 90 nap időtartamra elérhetővé teszi a Weboldalon.

Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált Felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá, és a regisztráció során megadott adatait a bejelentkezési e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve kérheti a bejelentkezési email megváltoztatását a Szolgáltatótól. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.

Amennyiben Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan Felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

Fizetős szolgáltatások - A hirdetés díja

A Weboldalon hirdetések elhelyezése díjmentes. A fizetős szolgáltatások díjait, annak igénybevételének menetét a hirdetések kezelése oldal, illetve a szolgáltatások leírása tartalmazza.

A díjakat a Felhasználó a Barion Payment Zrt. által nyújtott fizetési szolgáltatás segítségével, a barion.hu oldalon keresztül vagy a Szolgáltató részére közvetlen banki átutalással egyenlítheti ki. A Barion szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A megfizetett díjról a Szolgáltató, a Számlázz.hu rendszerén keresztül csak bankkártyával és átutalással fizető Felhasználók részére állít ki elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. A Szolgáltató a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

Számlamódosítási igényt a Szolgáltató maximum a számlakibocsátás dátumától számított 30 napon belül fogad el.

Szolgáltató az alábbiakban részletezett esetekben jogosult időről időre, egészben vagy részben egyoldalúan módosítani szolgáltatásait és jogosult hirdetési csomagokat létrehozni, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt e-mail formájában vagy írásban tájékoztatni köteles Hirdetőit. Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható Szolgáltató részéről egyoldalúan.

Szolgáltató egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:

  • az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,
  • a jogszabályi környezet megváltozása,
  • Adatbázis minőségének biztosítása,
  • az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,
  • vagy a gazdasági, műszaki ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.

Amennyiben Hirdető a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Weboldal szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül - értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - azonnali hatályú felmondásra jogosult.

A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Hirdető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

Szolgáltató felelőssége

A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felel minden a Hirdető által a Weboldalon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, illetve harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, kárért felelősséget nem vállal.

Szolgáltató nem garantálja a Weboldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a Weboldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

Szolgáltató a Weboldal és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok törléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

Hirdető által elhelyezett tartalmat Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az ott található tartalomért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől felmerült kárának megtérítését követelni.

Hirdető által elérhetővé tett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Hirdető tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Hirdető kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak.

Hirdetések törlése, korlátozása

A közízlést- vagy jogszabályt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket Szolgáltató minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

Szolgáltató jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, amennyiben:

  • Hirdető egyidejűleg egy adott ingatlanról több hirdetést is elhelyez.
  • Hirdető a hirdetést nem a megfelelő kategóriában helyezi el.
  • Hirdető az ingatlanokról készült képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.
  • Hirdető a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.
  • Ingyenesen hirdető magánszemély két- vagy több hirdetést egyidejűleg bármilyen formában helyez el.

Előzőek ismételt megsértése esetén Szolgáltató korlátozhatja a hirdetések elhelyezését.

Ilyen esetekben a Hirdető semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

Adatvédelem

Szolgáltató a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Hirdető azonosításához szükséges és elégséges adatokat, valamint a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Szolgáltató az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Hirdető személyes adatainak birtokába jut (név, telefonszám, email-cím), azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Ezek az adatok az aktív hirdetésekben is megjelennek, annak érdekében, hogy az érdeklődők a felhasználóval a kapcsolatot felvehessék.

Szolgáltató a személyes adatokat adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve a Hirdető kérésére törli. Hirdető saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani, törölni.

Szolgáltató a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatvédelemmel kapcsolatos elveinket Adatvédelmi tájékoztatónk tartalmazza, mely jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

A szerződés megszűnése

Szerződő Felek által írásban létrejött hirdetési szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók. Ennek hiányában céges hirdetőkkel létrejött szerződések, illetve ingyenesen hirdető magánszemély regisztrációval létrejött 1 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében a szerződés a regisztráció törlésével megszűnik.

2019. július 25.